میزان رضایت مشتری
شمالی کشت اول
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
رضایت شما از برنج شمالی کشت اول
پاک کردن انتخاب
شمالی کشت دوم
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
رضایت شما از برنج شمالی کشت دوم
پاک کردن انتخاب
لنجانی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
رضایت شما از برنج لنجانی
پاک کردن انتخاب
نیم دانه
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
رضایت شما از برنج نیم دانه
پاک کردن انتخاب
خورده برنج
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
رضایت شما از خورده برنج
پاک کردن انتخاب
ارائه
این محتوا نه توسط Google ایجاد شده و نه مورد تائید Google است. گزارش سوءاستفاده - شرایط خدمات - خط‌مشی رازداری